Αρχική - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου

Νέα εποχή στη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Με σύγχρονα αναπτυξιακά έργα

«Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου απέκτησαν πλέον οικολογική αντίληψη. Αξίζουν μηδενικά απόβλητα και πράσινη διαχείριση απορριμμάτων»

...

Γιώργος Χατζημάρκος

Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
...

Δρ Χρήστος Γαμβρούδης

Γενικός Διευθυντής
Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου
Διδάκτωρ Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

«Είμαστε αφοσιωμένοι και πρόθυμοι εταίροι στη διαμόρφωση μιας καθαρότερης, υγιέστερης και περισσότερο βιώσιμης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Πρόσφατα νέα

O Φο.Δ.Σ.Α. συνοπτικά

Εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης - μείωσης παραγωγής αποβλήτων
Εκπόνηση, παρακολούθηση και εξειδίκευση των δράσεων του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου
Ωρίμανση μελετών και κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοδότηση
Υγειονομική ταφή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής
Διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία