Ο ΦΟΔΣΑ

Σχετικά με τον ΦΟΔΣΑ

Η Εταιρεία ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε οργανώνεται σε διοικητικές ενότητες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία) στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό της.

Η Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις εξής διοικητικές ενότητες:
1. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Έργων και Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Αποβλήτων

Στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάγονται ο Νομικός Σύμβουλος, το Γραφείο Τύπου – Προβολής – Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης και η Γραμματεία Διεύθυνσης.