Γενική Συνέλευση - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες μετόχους. Σύμφωνα με τον ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07.05.2020) στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ μετέχουν υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου
β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
γ. Εκλογή ελεγκτών
δ. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθ. 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών
ε. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας
στ. Επικύρωση του ετήσιου κόστους διαχείρισης και προσδιορισμός του πλαισίου της τιμολογιακής πολιτικής
ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας
η. Διορισμό εκκαθαριστών και η. ότι άλλο ορίζεται στη νομοθεσία.

Οι μετοχές του φορέα ανέρχονται σε 100.000 κοινές, μη προνομιούχες, ονομαστικές, αδιαίρετες και μη μεταβιβάσιμες, αξίας 30€ η καθεμία, οι οποίες ανέρχονται σε 60% στους Δήμους μετόχους κατ’ αναλογία πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και 40% στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η συμμετοχή του κάθε μετόχου στο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

40.000

 


 Σύνολο

40.000ΔΗΜΟΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΡΟΣ

4.176

ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

3.670

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

3.019

ΠΑΡΟΣ

2.663

ΜΥΚΟΝΟΣ

1.968

ΑΝΔΡΟΣ

1.790

ΤΗΝΟΣ

1.677

ΜΗΛΟΣ

966

ΣΙΦΝΟΣ

510

ΚΕΑ

477

ΙΟΣ

393

ΑΜΟΡΓΟΣ

383

ΚΥΘΝΟΣ

283

ΣΕΡΙΦΟΣ

276

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

235

ΚΙΜΩΛΟΣ

177

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

149

ΣΙΚΙΝΟΣ

53

ΑΝΑΦΗ

53

ΡΟΔΟΣ

22.424

ΚΩΣ

6.483

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

3.141

ΛΕΡΟΣ

1.537

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

1.209

ΠΑΤΜΟΣ

592

ΣΥΜΗ

503

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

259

ΚΑΣΟΣ

210

ΝΙΣΥΡΟΣ

196

ΛΕΙΨΟΙ

153

ΤΗΛΟΣ

151

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

95

ΧΑΛΚΗ

93

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

36

 


 Σύνολο

60.000