Κυκλική Πόλη - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Κυκλική Πόλη

Οδηγός Κυκλικής πόλης για Νησιά

Στον σύγχρονο κόσμο, με τον διαρκώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό και την ταχεία οικονομική ανάπτυξη, η κατανάλωση καθίσταται πλέον μη βιώσιμη καθώς συνδέεται με αυξημένες ανάγκες χρήσης φυσικών πόρων οι οποίοι συχνά είναι σπάνιοι και πεπερασμένοι.

Η στροφή λοιπόν από το υφιστάμενο γραμμικό οικονομικό μοντέλο παραγωγής – κατανάλωσης – διάθεσης, σε μια κυκλική οικονομία είναι επιβεβλημένη καθώς έτσι:

• ελαχιστοποιείται η κατανάλωση και η σπατάλη των πόρων.

• μεγιστοποιείται η χρήση των πόρων, 

• βελτιστοποιείται η αξιοποίηση πόρων, προϊόντων και κεφαλαίου 

 

Πυλώνες της κυκλικής οικονομίας ως ένα ανθεκτικότερο και βιώσιμο, οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο, αποτελούν:

• η ορθή χρήση των πόρων, 

• η ανταλλακτική οικονομία και η βιομηχανική συμβίωση,

• οι  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  (ΑΠΕ) ,

• η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση υλικών και προϊόντων, 

• η βιοποικιλότητα. 

 

Στο κυκλικό μοντέλο παραγωγής η έννοια της «κυκλικότητας» (circularity) έρχεται να αντικαταστήσει την έννοια του «τέλους ζωής» επιδιώκοντας τη χρήση των δευτερογενών υλικών και των αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, διαμορφώνοντας πλέον το οικονομικό μοντέλο πιο βιώσιμο και αειφόρο.

Σε μία απλοποιημένη και κατανοητή μορφή, η λειτουργία της κυκλικής οικονομίας μπορεί να απεικονιστεί με τον ακόλουθο τρόπο:

Κυκλικές Πόλεις στα νησιά – 10 τομείς παρέμβασης

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία συνεπάγεται αλλαγές και μετασχηματισμό σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σε αυτό το μέρος του οδηγού, περιγράφονται δέκα τομείς σχετικοί με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των νησιωτικών περιοχών στους οποίους μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο και θα συμβάλουν στην κυκλική οικονομία μέσω πιο υπεύθυνης και βιώσιμης χρήσης των πόρων.