Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νήσου Μυκόνου για τρία (3) έτη με προαίρεση ενός (1) έτους - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νήσου Μυκόνου για τρία (3) έτη με προαίρεση ενός (1) έτους

Related Posts