ΠΕΣΔΑ - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

ΠΕΣΔΑ

Βασικά χαρακτηριστικά του προς επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την ενημέρωση και την τυχόν λήψη σχετικών τεκμηριωμένων απόψεων».

Με την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. οικ. 63083/5402/ΦΕΚ 4317 Β/30-12-2016, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης (Στερεών) Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, για να εξειδικεύσει τους στόχους και την εφαρμογή του τότε ισχύοντος εθνικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ 174 Α/15-12-2015). Ο «ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» έχοντας τη σχετική αρμοδιότητα (Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685/ΦΕΚ 92 Α/07-05-2020, Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α)/19-07-2018) και σε εφαρμογή της νομοθεσίας (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39 της 31.8.2020 Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 185 Α/ 29-09-2020) ), Ν. 4819/23-07-2021 (ΦΕΚ Α 129)) άρχισε την επικαιροποίηση του υφιστάμενου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Π.Ν.Α.

Η Αναθεώρηση /Τροποποίηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ προκύπτει ως ανάγκη εναρμόνισης του σχεδιασμού με το σύνολο των θεσμικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ανάγκη αξιολόγησης της μέχρι σήμερα υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων και δράσεων αλλά και της διαμόρφωσης προτάσεων για την επίτευξη τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων στόχων στη διαχείριση των αποβλήτων.

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στην περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα : α) την πρόληψη, β) την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο περιφέρειας.

Επισημαίνεται ότι στην ολοκληρωμένη μορφή του, το επικαιροποιημένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Π.Ν.Α. θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης (Υ.Α. ΥΠΕ με Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 (ΦΕΚ Β΄ 1225/5.9.2006) και εκτελεστικές της αποφάσεις).